The Belgian debate

The famous spoof broadcast last week is still stirring up trouble here. There has been a fascinating exchange of open letters between the chief editors of two leading Belgian papers, Le Soir for the Francophones, De Standaard for the Flemings. I may rise to the occasion of doing a translation into English (including pointing out where the respective translators have not done their job accurately), but meantime here are both originals and translations, originals (Le Soir’s letter in French, and De Standaard’s letter in Dutch) on the left, translations on the right.

Beste vrienden,

Vous vous insurgez à grands cris contre l’image caricaturale qu’a donnée de la Flandre la fiction de la RTBF sur la mort de la Belgique. Vous nous accusez même d’être tous complices, nous les journalistes francophones.

A propos de la fiction de la RTBF, vous pouvez aussi:

Caricaturale, l’émission ? Elle l’était. C’est le genre imposé d’une telle fiction. Si la scission devait devenir un jour réalité, sachez qu’elle aurait aussi, dans la vie des gens, un impact caricatural. Mais de là à prétendre que les francophones vous ignorent, vous caricaturent systématiquement, non ! C’est faux et c’est injurieux à notre égard. Non, nous ne vous dépeignons pas qu’à coups de clichés. Oui, nous dirigeons nos enquêtes, nos reportages, nos analyses vers ce qu’on vit et ce qu’on dit en Flandre.

Interrogez-vous. Pourquoi pensez-vous que l’immense majorité des téléspectateurs y a cru, à l’indépendance de la Flandre, à la mort de la Belgique ? Parce que quand vous dites « confédéralisme », les francophones comprennent « séparatisme ». Serions-nous moins intelligents ? Non. Au contraire, nous sommes, sans cesse, à votre écoute. Nous nous efforçons de décoder l’ambiguïté de certains discours. Quand votre ministre-président, Yves Leterme, dit que la Belgique n’a pas de valeur ajoutée, nous, francophones, en déduisons qu’il la rejette. Quand le cartel flamand CD&V/N-VA, première force politique de Flandre, annonce, pas plus tard que mardi, qu’il exige l’autonomie dans tous les domaines, des soins de santé à l’emploi, de la fiscalité à la SNCB, de la Justice à la police, nous comprenons, nous francophones, que vous ne voulez plus rien gérer avec nous. Quand vous parlez de confédéralisme, nous y voyons une coquille vide. Quand vous dites aspirer à un Etat plus efficace, nous craignons que vous souhaitiez surtout réduire les transferts de la solidarité. Nous ne sommes pas naïfs.

« Nous en avons marre », écrivait vendredi le rédacteur en chef du Standaard.

Cher Peter Vandermeersch, sachez que nous aussi, nous en avons parfois marre de vos clichés. Marre d’être décrits comme des paresseux, des chômeurs qui refusent de travailler. Marre d’être dépeints comme des assistés, qui se plairaient à vivre aux crochets des Flamands travailleurs. Marre d’entendre dire que nous sommes intellectuellement incapables d’apprendre le néerlandais.

La caricature ne fait pas progresser le débat. Elle le tue. Le Soir a depuis longtemps investi temps et espace dans l’enquête et la rencontre avec la Flandre. Ne citons que les exemples récents : Bénédicte Vaes a séjourné dans la rédaction de la Gazet van Antwerpen avant les élections communales, nous avons échangé avec De Morgen nos pages opinion et nos critiques théâtrales, publié un éditorial commun en français à l’occasion du festival « Toernee general » et d’autres projets uniront en 2007, Morgen, KVS, Soir et Théâtre national. Nous consacrons chaque lundi une revue de presse aux journaux néerlandophones. Nous publions des sondages reprenant les résultats pour l’ensemble du pays là où celui du Standaard se contente de suivre la Flandre et ses Bekende Vlamingen.

Alors, cher Peter Vandermeersch, Le Soir vous fait cette proposition : nos deux journaux ont des liens proches, mais nos positions éditoriales divergent souvent sur les enjeux communautaires. Mettons dès lors nos esprits critiques et notre professionnalisme en commun au service d’une grande enquête sur la Belgique et ses régions, que nous publierons avant les élections. Le devenir de la Belgique mérite mieux que des humeurs, il impose la rigueur.

Vous êtes partant ?

BESTE Vrienden,

Jullie hebben met zijn allen erg verontwaardigd gereageerd op de karikaturale manier waarop Vlaanderen werd voorgesteld in de RTBF-reportage over het einde van België. Jullie hebben er ons, Franstalige journalisten, zelfs van beschuldigd er allemaal medeplichtig aan te zijn.

Was de uitzending karikaturaal? Dat was ze zeker. Dit soort fictieprogramma vereist dat. Trouwens, als de scheiding ooit een feit zou worden, dan kunnen jullie ervan op aan dat ze ook in het echte leven voor veel mensen karikaturale gevolgen zou hebben. Maar om daaruit meteen te besluiten dat de Franstaligen niets over jullie weten en systematisch een karikatuur van jullie maken, dat gaat te ver. Het klopt niet en het is oneerlijk tegenover ons. Wij praten niet louter in clichés over jullie. Wat we wel doen, is gedegen onderzoek voeren en analyses en reportages maken over wat er reilt en zeilt in Vlaanderen.

Denk eens even na. Waarom geloofde de overgrote meerderheid van de kijkers volgens u meteen bij het zien van de uitzending dat Vlaanderen de onafhankelijkheid had uitgeroepen en dat België niet meer bestond? Het is eenvoudig: als jullie het hebben over ,,confederalisme”, dan verstaan de Franstaligen dat als ,,separatisme”. Zijn we dan misschien minder intelligent? Helemaal niet, maar we luisteren altijd heel goed naar jullie. We doen onze uiterste best om het soms dubbelzinnige discours in Vlaanderen te ontcijferen. Als jullie minister-president, Yves Leterme, zegt dat België voor hem geen enkele meerwaarde heeft, dan leiden wij daaruit af dat hij België afwijst. Als het Vlaamse kartel CD&V/N-VA, de grootste politieke formatie in Vlaanderen, vorige dinsdag aankondigt dat het autonomie eist in zowat alle domeinen, van de gezondheidszorg tot werk, van de fiscaliteit tot de NMBS, van Justitie tot politie, dan begrijpen wij daaruit dat jullie helemaal niets meer samen met ons willen besturen. Als jullie het hebben over confederalisme, dan is dat voor ons een lege schelp. Als jullie beweren te streven naar een efficiënter bestuur, dan vrezen wij dat jullie in de eerste plaats de solidariteitstransfers willen terugschroeven. Wij zijn niet naïef.

,,Nous en avons marre”, schreef de hoofdredacteur van De Standaard vrijdag op pagina 3 van zijn krant.

Beste Peter Vandermeersch, wij hebben af en toe ook schoon genoeg van jullie clichés en karikaturen. We hebben er schoon genoeg van altijd weer beschreven te worden als luiaards, als werklozen die weigeren een baan te zoeken. We hebben er genoeg van afgeschilderd te worden als steuntrekkers die niets liever doen dan op kosten van de Vlamingen te leven. We zijn het beu te moeten aanhoren dat we intellectueel niet in staat zijn om Nederlands te leren.

Karikaturen helpen het debat niet vooruit, ze maken het kapot. Le Soir besteedt al heel lang veel tijd van journalisten en veel ruimte op haar pagina’s aan onderzoek naar en toenadering tot Vlaanderen. Ik noem alleen maar de recentste voorbeelden: onze redactrice Bénédicte Vaes verbleef in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op de redactie van Gazet Van Antwerpen, we hebben onze opiniepagina’s en theaterrecensies uitgewisseld met De Morgen , we hebben een gezamenlijk editoriaal gepubliceerd in het Frans naar aanleiding van het festival Toernee general . Ook voor 2007 staan er gezamenlijke projecten op stapel. Voorts brengen wij elke maandag een overzicht van de Nederlandstalige pers in België. Wij publiceren opiniepeilingen waarvan de resultaten gelden voor heel het land, terwijl de peilingen van De Standaard alleen betrekking hebben op Vlaanderen en zijn Bekende Vlamingen.

Daarom, beste Peter Vandermeersch, doet Le Soir u een voorstel. Onze beide kranten staan dicht bij elkaar, maar de editorialen over communautaire kwesties liggen vaak mijlenver uit elkaar. Laten we daarom de krachten van onze kritische geesten en ons professionalisme bundelen om een grootschalig onderzoek op te starten naar België en zijn regio’s, te publiceren voor de federale verkiezingen. De toekomst van België verdient beter dan de stemming van het moment, ze vereist nauwkeurigheid en doortastendheid.

Béatrice Delvaux

Chers amis,
Met belangstelling en verbazing, maar vooral met veel enthousiasme, hebben we op de redactie van De Standaard de ,,Lettre à nos amis flamands” gelezen die u in het weekeinde op de frontpagina van uw krant hebt afgedrukt. Het is een uitgebreid antwoord op het artikel (“Nous en avons marre”) dat wij vrijdag in deze krant hadden geschreven na het ophefmakende RTBF-“journaal” over de onafhankelijkheid van Vlaanderen en enkele daaropvolgende analyses in de Franstalige pers.

Uw antwoord bestaat in essentie uit drie delen. Om te beginnen ontkent u verontwaardigd dat u op de redactie van Le Soir in clichés zou denken en schrijven over Vlaanderen. U geeft goede argumenten om aan te tonen dat u wel degelijk inspanningen doet om Vlaanderen in uw krant te brengen.

In de tweede plaats probeert u ons duidelijk te maken dat wat wij in Vlaanderen verstaan verstaan onder “confederalisme” bij jullie wel eens klinkt als een ,,lege schelp”. Ons streven naar een meer efficiënte staat, zien jullie als een afbouw van de “solidariteitstransfers”. “Nous ne sommes pas naïfs”, schrijven jullie…

En tenslotte steekt u de hand uit. “Mettons dès lors nos esprits critiques et notre professionalisme en commun au service d’une grande enquête sur la Belgique”. Een groot gemeenschappelijk journalistiek project dus over de toekomst van België.

Voor ik antwoord op uw voorstel formuleer ik drie bedenkingen.

1. Ik wil hier niet meteen de polemiek voeren. Maar ik kan enkel vaststellen hoe moeilijk de dialoog is als er, in onze ogen, slechte wil is aan de andere kant van de taalgrens. Eén voorbeeld: niet later dan dit weekeinde ruimden wij in onze krant plaats voor een interview met Philippe Dutilleul, de maker van de RTBF-,documentaire” over de splisting van Begië. Zonder verpinken beweert de man dat “70 procent van de Vlamingen separatistisch stemt”. Dit klinkt in onze oren als complete nonsens. Enkel Het Vlaams Belang (desnoods eenzijdig) en eventueel de N-VA, ( via het ,”bruistabletmodel”) willen het separatisme. Samen zijn die twee niet goed voor zeventig, maar voor zowat dertig procent van de stemmen. Ik geef het graag toe, Philippe Dutilleul maakt geen deel uit van uw redactie. Maar ziet u mijn punt?

2. Ik wil meteen in eigen boezem kijken. Ook wij maken dergelijke fouten. Ook wij moeten er ons voor hoeden Wallonië te herleiden tot de corruptie van sommige bonzen in Charleroi of Namen. En, al vele jaren levend met een extreem-rechtse partij, dreigen we verblind te raken voor racistische uitspattingen ervan. Maar moeten jullie, beste collega’s. de hand ook niet in eigen boezem steken? Zijn jullie hard genoeg voor jullie politieke klasse? Zijn jullie kritisch genoeg voor zij die van Brussel een van de slechtst bestuurde steden van West-Europa hebben gemaakt? Verdedigen jullie zelf niet een te gemakkelijk status-quo?

3. Het feit dat bijna negen op tien kijkers van de RTBF geloof gehecht hebben aan de reportage over de Vlaamse onafhankelijkheid – tegengehouden trams incluis – heeft velen in Vlaanderen de ogen geopend. Het toont dat u, de Franstalige media, én wij, de Nederlandstalige media, er de voorbije jaren niet in geslaagd zijn om het genuanceerd denken over de verdere stappen in een mogelijke staatshervorming aan ons beider publiek duidelijk te maken. Het toont dat wij beiden een immense “chantier d’explication” voor de boeg hebben.

Daarom, beste collega’s, klinkt jullie voorstel ons hier op De Standaard als muziek in de oren. Laat ons inderdaad een groots onderzoek opzetten waaraan journalisten van Le Soir en De Standaard samen werken. Waarin we vragen noch taboes uit de weg gaan. Waarin we duidelijk maken aan onze lezers wat er leeft in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Wat België is, en in de ogen van de enen of de anderen, moet zijn. Laat ons dus doen waarin ons beider kranten goed zijn: steengoede journalistiek afwisselen met diepgravende debatten. Feiten en meningen. Geen karikaturen.

Vriendelijke groet,
Peter Vandermeersch, algemeen hoofdredacteur

Chers amis, c’est avec un intérêt mêlé de surprise, mais surtout avec un grand enthousiasme, que nous avons lu, ici à la rédaction du Standaard, la « Lettre à nos amis flamands » qui faisait la une de votre édition de ce week-end.

C’est une réponse détaillée à l’article paru vendredi dans notre propre journal, suite à la retentissante « édition spéciale » de la RTBF sur l’indépendance de la Flandre et aux quelques analyses qui ont suivi sa diffusion dans la presse francophone.

Votre réponse tient essentiellement en trois points.

Tout d’abord, vous réfutez avec indignation le fait que les journalistes de la rédaction du Soir puissent être victimes d’un certain nombre de clichés sur la Flandre, dont ils se font le relais. Vous avancez d’excellents arguments pour démontrer quels sérieux efforts vous fournissez pour présenter la Flandre dans votre journal.

Deuxièmement, vous tentez de nous expliquer que ce que nous appelons « confédéralisme » en Flandre ne représente pour vous qu’une « coquille vide ». Et dans notre lutte pour un État plus efficace, vous ne voyez qu’une tentative de mettre fin aux « transferts de solidarité ». « Nous ne sommes pas naïfs », écrivez-vous…

Pour finir, vous nous tendez la main (…) pour un grand projet journalistique communautaire, donc, sur l’avenir de la Belgique. Avant de répondre à cette proposition, je souhaite formuler trois remarques.

1. Je n’ai aucunement l’intention de relancer d’emblée la polémique, mais je ne peux que constater combien le dialogue est difficile étant donné la mauvaise volonté qui caractérise, de notre point de vue, l’autre côté de la frontière linguistique. (…) Pas plus tard que ce week-end, nous avons fait place à une interview de Philippe Dutilleul, l’auteur du soi-disant documentaire de la RTBF sur la scission de la Belgique. Ce dernier prétend sans sourciller que « 70 % des Flamands sont partisans du séparatisme ». Pour nous, c’est un parfait non-sens. Seuls le Vlaams Belang (au besoin unilatéralement) et éventuellement la N-VA (via le modèle du « comprimé effervescent ») prônent le séparatisme. Ils rassemblent seulement quelque 30 % des suffrages. Je l’admets volontiers, Philippe Dutilleul ne fait absolument pas partie de votre rédaction. Mais sans doute voyez-vous où je veux en venir.

2. Je tiens avant tout à faire notre propre examen de conscience. Nous aussi, nous faisons quelques erreurs du même acabit. Nous devons, nous aussi, faire attention à ne pas réduire toute notre vision de la Wallonie à la corruption de quelques bonzes à Charleroi ou à Namur. Et, après de nombreuses années passées à côtoyer un parti d’extrême droite, nous risquons de devenir aveugles face à leurs dérives racistes. Mais ne devriez-vous pas vous aussi, mes chers confrères, faire un peu d’autocritique ? Etes-vous assez fermes vis-à-vis de votre classe politique ? Vous montrez-vous assez critiques vis-à-vis de ceux qui ont fait de Bruxelles l’une des villes les plus mal administrées d’Europe de l’Ouest ? (…)

3. Le fait que près de 90 % des téléspectateurs de la RTBF aient ajouté foi à ce reportage sur l’indépendance flamande a ouvert les yeux à de nombreuses personnes en Flandre. Cela montre que vous, les médias francophones, et nous, les médias néerlandophones, avons manqué ces dernières années à notre tâche de faire comprendre à notre public réciproque la problématique complexe des prochaines étapes d’une possible réforme institutionnelle. Nous nous trouvons face à la perspective d’un immense « chantier d’explication ».

C’est pourquoi, mes chers confrères, votre proposition résonne comme de la musique à nos oreilles, ici au Standaard. Lançons-nous donc ensemble dans une enquête de grande envergure (…)Dans laquelle nous débattrons sans tabous. Dans laquelle nous ferons voir à nos lecteurs ce qui se vit en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Ce qu’est la Belgique et ce qu’elle devrait être, pour les uns comme pour les autres. Faisons ce que nos deux quotidiens savent fort bien faire : alterner un journalisme implacable et des débats en profondeur. Des faits et des opinions ; et pas de caricatures. Amitiés.

I think De Standaard wins on points.

One thought on “The Belgian debate

  1. Curious: it’s been a while but I remember this as one of the most interesting of the HoME volumes, at least until the couple post the tedious History of LotR subseries. I loved the geography etc bits.

Comments are closed.